Програма фахового вступного випробування для освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст»
1

 П р о г р а м а

фахового вступного випробування для освітньо-кваліфікаційного рівня  «Молодший спеціаліст»

ВСТУП

Історія економіки та економічної думки є важливою навчальною дисципліною, що викладається на всіх економічних спеціальностях; її включено до блоку теоретичних економічних дисциплін.

Курс історії економіки та економічної думки поряд із політичною економією, історією економічних учень, історією економіки формує фундаментальне економічне мислення майбутнього спеціаліста-економіста, прищеплюючи навички систематизації оцінок основних економічних подій. Вивчення історії економіки та економічної думки розширює економічну ерудицію майбутніх підприємців, банкірів, бухгалтерів, аудиторів, підводить їх до розуміння основ порівняльного аналізу, економічного розвитку окремих країн світу. Історія економіки та економічної думки дає можливість побачити не тільки перебіг процесу, але з’ясувати також ознаки, які стали результатом або передумовою соціально-економічних перетворень.

У майбутньому це дасть можливість спеціалістам грамотно та об’єктивно орієнтуватись при прийнятті економічних рішень.

Статистика та соціологія дають характеристику сучасного стану економіки, історія економіки та економічної думки дає реальне бачення довготермінових тенденцій економічного розвитку, історичний рух від минулого до сучасного. Без цього неможливо побачити тенденції економічного розвитку, розкрити сучасний його стан, а також причини тих чи інших явищ, що його характеризують, підтвердити правильність чи помилковість сучасної економічної політики, обґрунтування її перспективи.

Предмет дисципліни – розвиток господарств країн світу та їх наукове відображення в економічній думці.

Мета викладання дисципліни: формування знань про історичний розвиток господарств та економічної думки країн Світової цивілізації для розуміння генезису та закономірностей функціонування економічних систем.

Навчальна дисципліна „Історія економіки та економічної думки” за структурно-логічною схемою підготовки джерелом фактичного матеріалу для всіх прикладних економічних дисциплін, є ілюстрацією, критикою і обґрунтуванням економічних теорій та концепцій і дає можливість перевірити їх істинність на історичному матеріалі.


 РОЗДІЛ 1. Особливості господарського розвитку та економічної думки періоду перших цивілізацій. – ХІХ н.е.

Тема 1. Предмет і метод історії економіки та економічної думки -2 год.

1. Загальна характеристика об’єкту, предмету і методу економічної історії.

2. Сфера вивчення. Історія світової економіки як науки.

4. Світова економіка як соціально-економічна система. Етапи становлення і розвитку економічної історії.

5. Періодизація економічної історії та основні підходи. Соціально-економічні формації. Історія суспільства як процес і як наука.

 

Тема 2. Особливості господарського розвитку та економічної думки періоду формування світових цивілізацій (VІІІ ст. до н.е. – V ст. н.е.).

1. Економічний розвиток стародавніх цивілізацій.

2. Особливості східного рабства. Господарство Стародавньої Греції. Античний Рим: економічні причини розквіту й занепаду.

3. Господарство скіфів, грецьких і римських колоній Північного Причорномор’я.

4. Загальна характеристика. Економічний розвиток країн стародавніх цивілізацій (Єгипет, Вавілонське царство, Стародавня Індія та Китай).

5. Економічна думка стародавнього світу

 

Тема 3. Економічна думка середньовіччя

1. Історія економічної думки України часів раннього та класичного середньовіччя.

2. Середньовічна економічна думка в східних країнах.

3. Ісламський арабський Схід.

4. Середньовічна економічна думка в західноєвропейських країнах. Католицька школа каноністів.

 

Тема 4. Економічний розвиток європейських країн в період середньовіччя.

1. Загальна характеристика розвитку країн Європи в V – XV ст.

2. Розвиток агрокультури і сільськогосподарської техніки в Європі у V – XV ст.

3. Характеристика середньовічного міста та розвитку ремесел.

4. Європейська торгівля та економічні відносини.

 

Тема 5. Меркантилізм – перша концепція ринкової економічної теорії.

1. Загальна характеристика історичних умов формування та основних положень меркантилізму.

2. Теорія грошового балансу раннього меркантилізму (В. Стаффорд, Г. Скаруффі).

3. Теорія торговельного балансу пізнього меркантилізму (Т. Мен, А. Монкретьєн, А. Серра).

4. Ідеї меркантилізму в українській економічній думці кінця XVII — початку XVIII ст.;

 

Тема 6. Становлення і розвиток господарств індустріальної епохи

1. Великі географічні відкриття

2. Буржуазна революція в Нідерландах.

3. Буржуазна революція в Англії

4. Буржуазна революція у Франції.

 

Тема 7. Розвиток господарств країн світу у XVIIIXX ст.

1. Колонізація Північної Америки

2. Економічний розвиток провідних країн світу в XIXна початку XX ст.

3. Світове господарство у міжвоєнний період

4. План Дауеса та його наслідки

Тема 8. Зародження класичної політичної економії: економічні погляди У. Петті та П. Буагільбер

1. Теоретичні основи критики меркантилізму та історичні умови зародження класичної політичної економії.

2. Загальна характеристика класичної політичної економії: методологія, етапи розвитку.

3. У. Петті – засновник нового напряму класичної політичної економії в Англії.

4. П. Буагільбер – родоначальник класичної політичної економії у Франції.

 

Тема 9. Економічне вчення фізіократів. Економічне вчення А. Сміта. 1. Вчення фізіократів – французький варіант класичної політичної економії.

2. Економічні погляди Ф. Кене. Проблема суспільного відтворення в „Економічній таблиці”. Економічні погляди та економічна політика А. Тюрго.

3. Загальна характеристика наукових поглядів А. Сміта.

4. Трудова теорія вартості. Визначення основних економічних категорій (гроші, капітал, доходи).

 

Тема 10. Еволюція класичної політичної економії в першій половині ХІХ ст. Німецька історична школа в політичній економії.

1. Економічне вчення Д. Рікардо.

2. Розвиток політичної економії у Франції: теорія Ж.‑Б. Сея, Ф. Бастіа.

3. Політична економія в Англії: економічні концепції Т. Мальтуса, Н. Сеніора.

4. Зародження системи національної політичної економії в Німеччині.

5. Економічні погляди Ф. Ліста. Теорія „індустріального виховання нації”.

6. Економічні погляди представників „старої історичної школи” В. Рошера, К. Кніса, Б. Гільдебранда.

 

РОЗДІЛ 2. Господарство та економічна думка суспільств світу ХІХ –ХХ ст.

 

Тема. 1. Виникнення та розвиток маржиналізму.

1. Історичні умови виникнення та методологічні засади маржиналізму як напрямку економічних досліджень.

2. Австрійська школа граничної корисності (К. Менгер, Ф. Візер, Е. Фон Бем-Баверк)

3. Становлення неокласичної традиції. Кембриджська школа (А. Маршалл, А. Пігу).

4. Американська школа неокласики та розробка теорії граничної продуктивності (Дж. Б. Кларк).

5. Шведська (стокгольмська) школа (К. Вікссель, Г. Кассель).

 

Тема 2. Розвиток української економічної думки в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.

1. Математична школа в політичній економії (А. Курно, Г. Госсен, С. Джевонс, Л. Вальрас, В. Парето, Є. Слуцький).

2. Теорія розвитку економіки С. Подолинського.

3. Наукові новаторства М. Туган-Барановського.

 

Тема 3. Теорія державного регулювання економіки Дж. М. Кейнса.

1. Історичні умови виникнення та методологічні основи економічного вчення Дж. М. Кейнса.

2. Макроекономічний аналіз і теорія державного регулювання.

3. Теорія мультиплікатора Дж. М. Кейнса та її економічне значення.

4. Неокейнсианські теорії економічного зростання та посткейнсіанство.

Тема 4. Теорії ринку з недосконалою конкуренцією.

1. Теорії Чемберлена та Робінсон

2. Теорія монополістичної конкуренції Е. Чемберлена.

3. Економічна теорія недосконалої конкуренції Дж. Робінсон.

 

Тема 5. Економічний розвиток країн світу у XX ст.

1. Світова економічна криза 1929–1933 рр.

2. “Новий курс” Ф. Рузвельт

3. Вплив Другої світової війни на економіку провідних країн світу.

4. План Маршалла.

 

Тема 6. Динаміка та структурні зміни світового господарського розвитку 40-х – 90-х років ХХ ст.

1. Економічно розвинуті країни

2. Соціалістичні країни

3. Країни що розвиваються, які утворилися після розпаду колоніальної системи.

4. Створення ЄС.

5. Нові індустріальні країни.

Тема 7. Економічна історія України

1. Загальна характеристика. Основний зміст і економічний розвиток господарства українських земель у доісторичні часи та княжий період.

2. Торгівля та гроші за часів Київської Русі.

3. Господарство України в XVIXVIII ст.

 

Тема 8. Господарство України в ХІХ – на початку ХХ ст.

1. Промисловий переворот в Україні в складі Російської імперії.

2. Аграрна реформа 1848 р. в Австрійській імперії та промисловий розвиток західноукраїнських земель.

3. Фінансово-кредитна система в ХІХ – на початку ХХ ст.

4. Господарство України в міжвоєнний період (1914 – 1939 рр.)

 

Тема 9. Інституціоналізм.

1. Загальна характеристика інституціоналізму: характерні ознаки, та напрями розвитку.

2. Ранній інституціоналізм (Т. Веблен, Дж. Коммонс, У. Мітчелл).

3. Неоінституціоналізм (Дж. Гелбрейт, Р. Коуз).

4. Теорії трансформації капіталізму.

 

Тема 10. Неолібералізм як самостійна система поглядів на проблему державного регулювання економіки.

1. Виникнення та загальна характеристика неолібералізму як самостійної системи поглядів на проблему державного регулювання економіки.

2. Національні особливості неоліберальних концепцій: лондонська (Ф. Ґаєк), фрейбурзька (В. Ойкен, Л. Ерхард), паризька (М. Алле) та чиказька (М. Фрідман) школи.

3. Неокласичне відродження. Теорії „економіки пропозиції” (А. Лаффер) та „раціональних очікувань” (Р. Лукас).

4. Неокласичний синтез (Дж. Хікс, Ф. Модільяні, П. Самуельсон).


 Рекомендована література з дисципліни “Історія економіки та економічної думки”

Основна література:

 1.  Бор М. З. История мировой экономики. – М.: “Дело и сервис”, 2008.
 2.  Економіка зарубіжних країн /За ред. Філіпенка А.С. – К.: “Либідь”, 2006.
 3.  История мировой экономики /Под ред. Поляка Г. Б., Марковой А. Н. – М.: “ЮНИТИ», 2005.
 4.  История экономики. – М.: “ИНФРА” – М. −2008.
 5.  Лановик Б. Д., Матисякевич З. М., Матейко Р. М. Економічна історія України і світу: Підручник / За ред. Б. Д. Лановика. – К.: «Вікар», 2006. 
 6.  Василенко Г. К. Велика Скіфія. – К., 2001.
 7.  Грушевський Михайло. Історія України – Руси. – Київ, 2007.
 8.  Мочерний С. Суть та структура економічного суверенітету України //Економіка України. – 1992.— № 11.
 9.  Петров В. Походження українського народу. – К., 2007.
 10.  Экономика зарубежных стран: Капиталистические и развивающиеся страны. – Москва, 2006.
 11.  Фурман О. Єдина Європа. – К., 2007.
 12.  Юхименко П. І. Економічна історія. – К.: “Вікар”, 2005.
 13.  Юхименко П. І., Леоненко П. М. Історія економічних учень. – К.: “Знання – Прес”, 2092.   

Додаткова література:

 1. Коропецький І.С. Дещо про минуле та сучасне української економіки. – К.: “Либідь”, 2005.
 2. Г. Конискій. История Русовъ или Малой России. Москва: университетская типография, 1846. Репринтное воспроизведение издания 1846 г. – Киев: РИФ “Дзвін”, 2001.
 3. М. Костомаров. Історія України в життєписах визначних її діячів. Львів, 1918. Репринтне відтворення видання 1918р. К.: Видавництво “Україна”, 2006.
 4.  Паршаков Е. А. Экономическое развитие общества. Историческое исследование. – К.: “Хрещатик”, 2002.