Програма вступного випробування з дисципліни "Історія України"
1

Програма вступного випробування з дисципліни «Історія України»

Програму з історії  України складено враховуючи цілі, вимоги і зміст навчання історії в школі, закладені в Державному стандарті освіти та чинній програмі з історії України для 11-річної школи. Хронологічно програма охоплює весь зміст шкільних курсів історії України від найдавніших часів до сьогодення і складається з 31 теми.

Вона передбачає перевірку сформованих в абітурієнтів знань про основні політичні, соціально-економічні, культурні події, явища та процеси минулого, діяльність видатних історичних діячів, а також сформованості в учнів загальнопредметних історичних умінь. Тестові завдання мають перевіряти такі знання й уміння абітурієнтів:

- називати історичні дати, хронологічні межі, періоди  найважливіших подій і процесів, поняття, місця подій, обставини,   учасників,  результати  подій, пам'ятки культури;

- визначати   хронологічні   межі., соціально-економічних   і   політичних подій, їх послідовність та синхронність, встановлювати відповідність між явищами, процесами, подіями та періодами, епохами;

- локалізувати   історико-географічні   об'єкти   та   історичні   факти   (події,  явища, процеси) на карті;

- описувати хід, зовнішні ознаки подій, пам'ятки культури різних епох;

- характеризувати (визначати   істотні характерні риси, складові, етапи, віхи) подій, явищ і процесів минулого, діяльність видатних історичних постатей;

- встановлювати відповідність між одиночними фактами і типовими загальними явищами, групувати (класифікувати) факти за вказаною ознакою;

- розпізнавати найвидатніші культурні пам'ятки, описувати їх, визначати архітектурно-стильові та мистецько-стильові відмінності пам'яток різних періодів історії України, розкривати їхнє значення в українській культурній спадщині;

-  визначати   найважливіші   зміни,   що   відбувалися   в   житті   людства,   значення найважливіших подій в історії України;

-  встановлювати причини та наслідки подій і явищ, оцінювати їх значення;

-  давати визначення історичних понять й термінів, пояснювати їх і доречно вживати;

-  працювати з історичними документами різного зміст, а саме:  встановлювати відповідність між змістом фрагмента документа та певною епохою, аналізувати зміст фрагмента історичного документа та пояснювати основні ідеї, які він висвітлює.

 1. Стародавня історія України

Факти: Поява та розселення людей на території України. Поширення   землеробства   й скотарства  на землях України. Кочовики за раннього залізного віку. Заснування античних міст-колоній у Північному Причорномор'ї  та Криму. Перші писемні згадки про давніх слов'ян (венедів, антів, склавинів). Велике розселення слов'ян.

Дати: IV -  середина  III  тис. до н.е.— розселення племен трипільської культури  на території України; V — VII ст.— Велике розселення слов'ян.

Поняття та терміни: «історичні джерела», «археологічна культура», «палеоліт», «мезоліт», «неоліт», «бронзовий  вік», «ранній залізний вік», «колонізація».

 2. Виникнення та розквіт Київської Русі

Факти: Розселення східнослов'янських племінних союзів. Утворення Київської Русі. Внутрішньо- та зовнішньополітична діяльність князів/княгині: Олега,Ігоря, Ольги, Святослава. Князювання Володимира Великого та Ярослава Мудрого. Запровадження християнства як  державної  релігії. Спорудження Софійського  собору.

Дати: 882 р.— об'єднання північних та південних руських земель Олегом; 988 р.  -   запровадження християнства як державної релігії; 1019 — 1054 рр.— князювання Ярослава Мудрого в Києві.

Персоналії: Олег, Ігор, Ольга, Святослав, Володимир Великий, Ярослав Мудрий.

Поняття та терміни: «племінний союз», «князь», «язичництво», «християнство».

 3. Київська Русь за часів роздробленості. Галицько-Волинська держава

Факти: Правління Ярославичів. Боротьба за київський стіл між Ярославичами. Князювання Володимира Мономаха та його  сина Мстислава в Києві. Об'єднання Галицького та Волинського  князівств. Князювання Данила Романовича. Монгольська навала на  південно-західні землі Русі.Галицько-Волинська  держава за  нащадків Данила Романовича.

Дати: 1097 р.— Любецький з'їзд князів. 1187 р.— перша згадка назви «Україна» в писемних джерелах; 1199 р.— утворення Галицько-Волинської держави; 1238 — 1264 рр.— правління Данила Романовича; 1240 р.-  захоплення  Києва монголами.

 Персоналії: Володимир Мономах, Ярослав Осмомисл, Роман Мстиславович, Данило Романович, Юрій І Львович, Юрій II Болеслав.

Поняття та терміни: «роздробленість».

 4. Політичний устрій, соціально-економічний, культурний розвиток Київської Русі та Галицько-Волинської держави у IX -XIV ст.

Факти: Розвиток суспільно-політичного та господарського життя Київської Русі  та Галицько-Волинської держави. Поширення писемності. Розвиток культури та освіти Київської  Русі  та  Галицько-Волинської держави.

Дати:  1056 — 1057 рр.— створення Остромирового Євангелія. 1113 р.— укладення «Повісті минулих літ»; 1187 р.— створення «Слова о полку  Ігоревім», перша згадка назви «Україна»

Персоналії: літописець Нестор,  Іларіон, іконописець Алімпій.

Поняття та терміни: «вотчинне землеволодіння», «бояри»,  «смерди», «ікони», «билини»,  «літопис», «мозаїка», «фреска», «книжкова мініатюра».

 5. Українські землі у складі Великого князівства Литовського та інших держав. (У другій половині XIV - першій половині XVI ст.)

Факти: Боротьба Польщі та Литви за Галицько-Волинську спадщину.  Входження українських земель до складу інших держав. Кревська унія. Остаточна ліквідація Київського та Волинського удільних князівств. Утворення Кримського ханства. Перехід кримських ханів у   васальну залежність від Туреччини. Виникнення українського козацтва. Соціально-економічне життя. Розвиток культури та освіти.

Дати: 1362 р.— битва на р. Сині Води; 1385 р.— укладення Кревської унії; 1449 р.— утворення Кримського ханства; 1471 р.— остаточна ліквідація Київського князівства; 1489  р.  — перша згадка про українських  козаків у писемних джерелах.

Персоналії: Хаджі Гірей, Костянтин Іванович "Острозький, Юрій Дрогобич.

Поняття та терміни: «шляхта», «панщина», «магдебурзьке  право», «магістрат», «цехи», «дума»

 6. Українські землі в другій половині XVI ст.

Факти: Люблінська унія та її вплив на українські землі. Зміни у соціальній структурі українського суспільства. Виникнення Запорізької Січі. Повстання 90-х років XVI ст. Братський  рух. Утворення греко-католицької церкви. Розвиток культури й освіти.

Дати: 1556 — 1561р.— Створення Пересопницького Євангелія;1556 р.- заснування князем Д. Вишневецьким на о. Мала Хортиця першої Січі; 1569 р.— Люблінська  унія. Утворення Речі Посполитої;1596 р. -  Берестейська церковна  унія. Утворення греко-католицької церкви.

Персоналії: Василь-Костянтин Острозький, Дмитро Вишневецький, Герасим Смотрицький, Іван Федоров.

Поняття та терміни: «українська шляхта», «українське козацтво», «реєстрове козацтво», «Запорозька Січ», «старшина», «клейноди»,  «греко-католицька церква», «братство».

 7. Українські землі в першій половині XVII ст.

Факти: Зміни в соціально-економічному житті.Розвиток міст.Вплив Берестейської  унії на розвиток церковного життя в Україні.Відновлення церковної православної ієрархії 1620  р. Розвиток культури та освіти. Морські походи  козаків. Участь українського козацтва у Хотинській   війні. Козацькі повстання  1620-х — 1630-х рр..

Дати: 1621 р.- Хотинська війна; 1637- 1638 рр.- повстання під проводом Павла Павлюка, Якова Острянина, Дмитра Гуні; 1632 р.— утворення Києво-Могилянського колегіуму

 Персоналії: Петро Конашевич-Сагайдачний, Петро Могила, Іпатій Потій, Іов Борецький.

Поняття та терміни: «покозачення».

 8. Національно-визвольна війна українського народу середини XVII ст.

Факти: Національно-визвольна війна українського народу. Зміни в суспільно-політичному житті. Утворення української  козацької держави — Війська Запорізького. Зовнішньополітична діяльність уряду  Б. Хмельницького.

Дати: 1648 р.  -  Жовтоводська, Корсунська  та  Пилявецька битви; 1649  р.— Зборівська битва. Укладення Зборівського договору; 1651 р.— Берестецька битва. Укладення    Білоцерківського договору; 1652   р.— Батозька битва: 1654 р.— укладення українсько-російського договору

Персоналії: Б. Хмельницький, І. Богун.

Поняття та терміни: «Національно-визвольна війна», «Військо Запорізьке», «Гетьманщина».

 9. Українські землі в 60 — 80-ті рр. XVII ст.

Факти: Гетьманування І. Виговського. Ухвалення Гадяцьких пунктів. Московсько-українська війна. Гетьманування Ю. Хмельницького. Поділ Гетьманщини. Гетьманування П. Тетері, І. Брюховецького,П. Дорошенка, Д. Многогрішного. І.   Самойловича.Чигиринські походи турецько-татарського війська. Занепад Правобережжя. Запорозька Січ у складі Гетьманщини. Адміністративно-територіальний устрій Слобідської України.

Дати: 1659 р.— Конотопська битва: 1667 р.— Андрусівський договір; 1681 р.— Бахчисарайський мирний договір; 1686 р.— «Вічний мир».

Персоналії: І. Виговський, П. Тетеря, П. Дорошенко, І. Брюховецький, І.Сірко. Ю. Хмельницький. Д. Многогрішний, І. Самойлович.

Поняття та терміни: «Руїна».

 10. Українські землі наприкінці XVII - першої половини XVIII ст.

Факти: Гетьманування І.  Мазепи, І.Скоропадського, Д. Апостола. Обмеження автономії Гетьманщини. «Правління Гетьманського уряду»   1734   р. Розвиток культури та освіти.

 Дати: 1708 — 1709 рр.— національно-визвольна  акція  гетьмана  І. Мазепи;  1709 р.— Полтавська битва; 1710 р.— ухвалення Конституції Пилипа Орлика. 1734 р.— заснування  Нової (Підпільненської) Січі

Персоналії: І.Мазепа, І. Скоропадський, П. Полуботок, Д. Апостол, П. Орлик. Ф. Прокопович.

Поняття та терміни: «Конституція», «Малоросія», «Малоросійська колегія», «козацьке бароко»,  «козацькі літописи».

 11. Українські землі в другій половині XVIII ст.

Факти: Гетьманування К. Розумовського. Ліквідація автономного устрою Гетьманщини. Діяльність Другої Малоросійської колегії. Ліквідація    Запорозької    Січі. Скасування козацького устрою на   Слобожанщині. Заселення Південної України. Розгортання   гайдамацького  та опришківського рухів. Зміни в політичному становищі Правобережної  України   після поділів Речі Посполитої. Розвиток культури, науки, освіти.

Дати: 1764 р.- остаточна ліквідація гетьманства; 1768 р. Коліївщина; 1775 р.— остаточна ліквідація царським   урядом   Запорозької Січі; 1783   р.   -  царський  указ  про закріпачення   селян Лівобережної    та    Слобідської  України.

Персоналії: К. Розумовський, П. Калнишевський, Г. Сковорода,   М. Березовський, І. Григорович-Барський.

Поняття та терміни: «автономія», «Нова (Підпільненська) Січ», «Задунайська Січ», «Коліївщина»,  «паланка», «зимівник».

 12. Українські землі у складі Російської імперії наприкінці XVIII — у першій половині XIX ст.

Факти: Включення українських земель до   складу   Російської   імперії. Адміністративно-територіальний поділ українських земель. Промисловий переворот та зародження ринкової економіки. Розвиток національного руху. Поширення  на Україну російського та   польського суспільних  рухів.  Повстання під проводом У. Кармалюка.

 Дати: 1798  р.- вихід друком «Енеїди» Івана Котляревського; грудень 1825 — січень 1826 рр. повстання Чернігівського полку; 1830–1831 рр. -    Польське повстання; 1846 −1847 рр.  — діяльність Кирило-Мефодіївського товариства.

Персоналії: І. Котляревський, М. Костомаров, П. Куліш, М. Гулак, Т. Шевченко

Поняття та терміни: «промисловий переворот», «нація»,  «національне відродження», «національна ідея», «декабристи», «масонство».

 13. Західноукраїнські землі наприкінці XVIII - у першій половині XIX ст.

Факти: Включення західноукраїнських земель до складу Австрійської імперії, адміністративно-територіальний поділ західноукраїнських земель, реформи Марії Терезії та Йосифа II та українські землі, діяльність «Руської трійці». Діяльність Головної    руської ради (ГРР).

Дати: 1816 рр.— Товариство галицьких греко-католицьких і священиків; 1833–1837 рр.— діяльність «Руської трійці»; 1848 р.— скасування панщини в Галичині.

Персоналії: М. Шашкевич, І.Вагилевич. Я. Головацький, Л. Кобилиця. І.Могильницький.

 14. Культура України кінця XVIII - першої половини XIX ст.

Факти: Національне відродження. Відкриття університетів. Зміни в освіті. Поява «Історії русів». Розвиток літератури, мистецтва.

Дати: 1805 р.— відкриття ун і верситету -у Харкові; 1834 р.-  відкриття університету в Києві.

Персоналії: П. Гулак-Артемовський, Г. Квітка-Основ'яненко, М. Максимович, М. Остроградський, В. Каразін.

 15. Українські землі у складі Російської імперії в другій половині XIX ст.

Факти: Реформи 60 — 70-х рр. XIX ст. і процеси модернізації в Україні. Політика  російського  царизму щодо України. Розвиток громадівського руху. Діяльність «Південно-Західного відділу  Російського географічного товариства».

Дати: 1863 рр.  —  Валуєвський циркуляр; 1876 р.— Емський указ.

Персоналії: В. Антонович, М. Драгоманов, П. Чубинський, Б. Грінченко.

Поняття та терміни: «земства», «громадівський рух».

 16. Західноукраїнські землі у складі Австрійської (Австро-Угорської) імперії у другій половині XIX ст.

Факти: Національна політика австрійського уряду   щодо українських   земель. Розвиток кооперативного руху, трудова еміграція. Політизація національного руху й утворення перших політичних партій: Русько-української радикальної партії (РУРП). Української Національно-демократичної партії (УНДП), Української соціал демократичної партії (УСДП). Діяльність культурно-освітнього товариства «Просвіта».

Дати: 1868 р.— створення у Львові товариства «Просвіта»; 1873 р.— створення у Львові Літературного товариства ім. Т. Шевченка (від 1892 р. -Наукового товариства ім. Т. Шевченка); 1890 р.— створення Русько-української радикальної партії; 1899 — створення УНДП

Персоналії: Ю. Бачинський. М. Грушевський Є. Левицький, М. Павлик, І. Франко.

Поняття та терміни: «трудова міграція», «українофіли»,  «москвофіли», «народовці»,  «партія»,  «нова ера».

 17. Культура України в другій половині XIX - початку XX ст.

Факти: Піднесення української культури. Освіта. Розвиток науки. Розвиток літератури, музичного, образотворчого, театрального мистецтва. Українські підприємці-благодійники. Церковне життя.

Дати: 1865 р.— відкриття Новоросійського університету.

Персоналії: І. Мечников, Д. Заболотний, Д. Яворницький, А. Кримський, Л. Українка, І. Франко, Карпенко-Карий, М. Кропивницький, М. Садовський, М. Лисенко, С. Гулак-Артемовський, М. Пимоненко, С. Васильківський, М. Леонтович, С. Крушельницька, М. Заньковецька

Поняття: «меценат», «професійний театр», «реалізм», «модернізм».

 18. Українські землі у складі Російської імперії на початку XX ст..

Факти: Утворення монополістичних об'єднань  в   Україні. Становлення     і консолідація української нації. Створення політичних партій Наддніпрянщини. Самостійницька і автономістська течії в національному    русі. Події революції   1905   -   1907  рр.   в Україні. Діяльність українських парламентських громад в І та її Державних Думах. Посилення національного  гніту в Наддніпрянській Україні у 1907 — 1914 рр. Земельна реформа П. Столипіна    та    її    вплив    на Україну.

Дати: 1900 р.- утворення РУП, першої політичної партії Наддніпрянської України.

Персоналії: Є. Чикаленко, С.Єфремов, С. Петлюра, М. Міхновський.

Поняття та терміни: «монополія», «економічна криза».

 19. Західноукраїнські землі на початку XX ст.

Факти: Становище   промисловості   та сільського господарства. Радикалізація українського політичного  руху. Вплив Української   греко-католицької церкви на піднесення національної свідомості населення    Західної  України. Боротьба    політичних    партій Західної  України   за  реформу виборчої системи.

Персоналії: А. Шептицький, К. Трильовський, І. Боберський,  А. Волошин.

 20. Україна в Першій світовій війні

Факти: Позиції українських політичних сил Наддніпрянської України та західноукраїнських земель щодо війни. Перебіг воєнних дій на території  України Діяльність  австрійської та російської адміністрації в Галичині.  Бойовий  шлях легіону  Українських січових стрільців.

Дати: Серпень 1914 р.— утворення Головної української ради, формування легіону Українських січових стрільців, створення Союзу   визволення України.

Персоналії:  К. Левицький, Д. Дорошенко, О. Бобринський.

Поняття та терміни: «Світова війна», «Союз визволення України». «Головна українська рада», «Галицько-Буковинське генерал-губернаторство».

 21. Українська революція

Факти: Революційні події в Україні у 1917   -   на   початку   1918   р. Еволюція поглядів політичних сил України щодо самовизначення українців (Універсали Центральної Ради). Політика  Української Центральної   Ради в  умовах загострення  конфлікт з Тимчасовим урядом та більшовицькою Росією. Проголошення Української Народної  Республіки. Війна радянської Росії з УНР. Проголошення  незалежності УНР.

Дати: Березень 1917 р.— утворення Української Центральної Ради; Квітень  1917  р. Всеукраїнський    Національний конгрес; Червень 1917   р.   -   Перший Універсал Центральної Ради; Липень 1917  р.— Другий Універсал    Центральної   Ради, збройний  виступ самостійників; Листопад 1917   р.    -   Третій Універсал   Центральної   Ради, проголошення УНР; Січень 1918   р.   -   Четвертий Універсал Центральної   Ради, проголошення  незалежності УНР

Персоналії: М.  Грушевський, С. Єфремов, В. Антонов-Овсієнко, Ю. Коцюбинський.

 Поняття та терміни: «автономізація», «самостійники», «Універсали УЦР», «Генеральний секретаріат», «Народний секретаріат», «українізація армії»,    «регіональні республіки».

 22. України в боротьбі за збереження державної незалежності

Факти: Брестський   мир   між   УНР   та державами   Четверного  союзу. Військова конвенція УНР з Німеччиною та Австро-Угорщиною. Прийняття. Конституції УНР. Гетьманський переворот і утворення Української Держави. Утворення ЗУГІР. Прихід до  влади   Директорії. Акт злуки УНР та ЗУНР. Окупація   військами   Антанти півдня    України. Денікінськйй режим в Україні. «Київська катастрофа». Більшовицький режим в Україні. Друга радянсько-українська війна. Прийняття Конституції УСРР 1919 р. «Чортківська офензива». Перший   «Зимовий похід» Армії УНР. Варшавська угода між УНР  та  Польщею. Польсько-радянська війна на території України. Утворення Галицької   СРР. Другий «Зимовий похід» Армії УНР.

Дати: січень (лютий) 1918    р. Брестський мир між УНР та державами Четверного союзу; 29 квітня 1918 р. -   державний переворот і прихід до влади П. Скоропадського; 14     листопада     1918     р. утворення Директорії; листопад 1918 р. проголошення ЗУНР; 22 січня 1919 р.— Акт злуки; Грудень 1919 — травень 1920 — Перший  «Зимовий похід» військ УНР Квітень 1920 р.— Варшавська Угода Березень   1921   р.   -   Ризький мир Листопад 1921   р.— Другий «Зимовий похід» військ УНР.

Персоналії: П. Скоропадський, К. Левицький. Д. Вітовський, Є. Петрушевич, С. Петлюра, В. Винниченко, Х. Раковський, Н. Махно, Ю. Тютюнник.

Поняття та терміни: «Директорія», «Українська Галицька армія», УСРР, «воєнний комунізм».

 23. Українська СРР в умовах нової економічної політики

Факти: Входження   УСРР   до   складу СРСР. Голод у південних губерніях УСРР. Неп  в УСРР. Відбудова народного господарства. Політика «коренізації» в УСРР (українізація). Кампанія з ліквідації неписьменності дорослих.   Українське національне   відродження  20-х рр.  Боротьба з націонал-комунізмом.

Дати: 1922 р.- входження УСРР до складу СРСР; 1921  -   1923   рр.   -   голод в Україні; 1923  р.  — початок політики «українізації»; 1925 р.— завершення відбудови промисловості, курс на індустріалізацію.

Персоналії: Л. Каганович, О. Шумський, М. Скрипник, М. Волобуєв, М. Хвильовий (Фітільов),  Г. Юра, Л. Курбас, М. Бойчук. О. Довженко.

Поняття та терміни: «індустріалізація», «українізація», «автокефальна церква».

 24. Радянська модернізація України

Факти: Радянська модернізація в Україні. Суспільно політичне, соціально-економічне, культурне та релігійне  життя. Масові репресії. Ідеологізація суспільного життя,  культ особи. Згортання українізації.

Дати: 1928–1938 рр.— період радянської модернізації в Україні; 1928 р.— Шахтинська справа 1929 р.— справа СВУ; 1929 р.- рік великого перелому, початок суцільної колективізації; 1932 — 1933 рр.— Голодомор в Україні; 1934 р.— перенесення столиці України з Харкова до Києва.

Персоналії: О. Стаханов, П. Постишев, С. Косіор, М. Скрипник, Й. Сталін.

Поняття та терміни: «форсована індустріалізація», «стаханівський рух», «колективізація», «розкуркулення», «закон про п'ять колосків», «голодомор», «розстріляне відродження».

 25. Західноукраїнські землі.

Факти: Українські землі у складі Польщі, Румунії, Чехословаччини. Економіка українських земель. Різні течії  в  суспільно-політичному русі, радикалізація політичного життя в 1930-х роках.

Дати: 1929 р.— утворення ОУН; 1930  р.— польська «пацифікація» у Східній Галичині; 15 березня 1939 р. проголошення незалежності Карпатської України.

Персоналії: Є. Коновалець, Д. Донцов, С. Бандера, А. Мельник, В. Липинський, А. Волошин.

Поняття та терміни: «осадництво», «пацифікація», «русофільство»,     «русинство», «українофільство».

 26. Україна під час Другої світової війни

Факти: Початок Другої світової війни. Включення Західної України, Бессарабії та  Північної Буковини до складу УРСР. Початок, Великої Вітчизняної війни. Встановлення нацистського окупаційного режиму. Розгортання радянського партизанського руху. Діяльність ОУН. Утворення   УГІА.   Визволення України. Депортація кримських татар та інших народів Криму. Перемога   у   Великій Вітчизняній війні.

Дати: 23 серпня 1939 р.— радянсько-німецький   пакт   про   ненапад (пакт Молотова-Ріббентропа); 1 вересня  1939 р.— початок Другої світової війни; 17   вересня   1939   р.   -   вступ Червоної   армії   на   територію західної України; листопад 1939 р.— Східну Галичину і Волинь  включено до складу УРСР; 2 серпня 1940 р.— Південну і Північну Бессарабію та Північну   Буковину   включено до складу УРСР; 22 червня 1941 р.— початок Великої Вітчизняної війни; 30 червня  1941 р. проголошення Акта відновлення Української Держави; грудень 1942   р.— початок звільнення України; 6 листопада 1943 р. визволення Києва; січень  -   лютий   1944 р. -Корсунь-Шевченківська наступальна операція; вересень — жовтень 1944 р. -Карпатсько-Ужгородська наступальна операція; 28 жовтня 1944р.  — визволення всієї території України; 9 травня 1945 р.— завершення Великої Вітчизняної  війни, День Перемоги.

Персоналії: С. Тимошенко, М. Кирпонос, С. Ковпак, О. Федоров, О. Сабуров, А. Мельник, С. Бандера, Р. Шухевич, О. Довженко, О. Теліга.

 Поняття та терміни: «план „Ост“, „новий порядок“, „Голокост“, „колабораціонізм“, „рух Опору“, „депортація“, „радянізація“.

 27. Післявоєнна відбудова та розвиток України в 1945 — початку 1950-х рр.

Факти: Зовнішньополітична діяльність УРСР. Адміністративно-територіальні зміни. Відбудова промисловості. Голод в Україні 1946-1947      рр. Радянізація західних     областей    України. Боротьба  ОУН та УПА. Розгортання ідеологічних кампаній.

Дати: квітень 1945 р.— Україна стає співзасновницею ООН; березень 1946 р.- „саморозпуск“ УГКЦ; 1946–1947 рр.— голод в Україні; квітень-липень  1947 р.— операція „Вісла“.

Персоналії: Д. Мануїльський, О. Гончар, Й. Сліпий.

Поняття та терміни: „операція Вісла“, „ждановщина“, „космополітизм“, „лисенківщина“.

 28. Україна в умовах десталінізації

Факти: Лібералізація  суспільно-політичного життя УРСР в середині 1950-1960-х рр.: припинення масових репресій, реабілітація. Зміни адміністративно-територіального устрою УРСР. Зміни в     промисловості  та сільському господарстві, соціальній сфері. Реформування управління економікою. Виникнення руху „шістдесятників“, дисидентського    руху наприкінці  1950 — початку 1960-х рр.

Дати: лютий  1954   р.— входження Кримської   області   до   складу УРСР;  1956 р.— XX з'їзд КПРС; 1959 р.— утворення Української    робітничо-селянської спілки.

Персоналії: О. Кириченко, А. Горська, І. Дзюба, Л. Костенко, Л. Лук'яненко,  Є. Сверстюк, І. Світличний, В. Симоненко.

Поняття та терміни: „лібералізація“, „політична реабілітація“, „відлига“, „раднаргоспи“. „шістдесятники“, „дисидентство“.

 29. Україна в період загострення кризи радянської системи.

Факти: Політико-ідеологічна  криза радянського   ладу   в    Україні (середина 1960 — початок 1980-х     рр.).  Кадрові зміни  в політичному керівництві УРСР. Конституція  УРСР 1978 р. Спроби економічних реформ у другій половині  1960-х рр. Тенденції розвитку  соціальної сфери.    Культура    і    духовне життя.  Русифікація. Опозиційний рух.

Дати: 1965 р.— реформи в сільському господарстві та промисловості („косигінська реформа“); 1972 р.— зміна політичного керівництва   УРСР В. Щербицький; 1976 р.— утворення Української Гельсінської групи.

Персоналії: В. Марченко, С. Параджанов, В. Ромашок, М. Руденко, В. Стус, В. Чорновіл, П. Шелест, В. Щербицький. Поняття та терміни: „застій“, „номенклатура“, „дефіцит“, „урбанізація“, „русифікація“,  „самвидав“, „правозахисник“.

 30. Розпад Радянського Союзу та відродження незалежності України.

Факти: Початок   „перебудови“. Загострення     соціально-економічної  кризи. Фінансове становище та рівень життя населення. Чорнобильська катастрофа. Зростання соціальної та національної активності українського   суспільства наприкінці  1980-х  рр. Загальноукраїнський страйк шахтарів. Політичні реформи. Формування багатопартійності, виникнення    Народного    руху України за перебудову,  перші альтеративні вибори        до Верховної Ради. Прийняття     Декларації     про державний    суверенітет. Акт проголошення незалежності України. Проведення референдуму та        виборів Президента України.

Дати: квітень 1985р.   -   початок „перебудови“; 26 квітня 1986 р.— вибух на Чорнобильської АЕС; вересень 1989 р.— виникнення Народного     руху України за перебудову; березень 1990 р.— перші альтернативні       вибори до Верховної Ради УРСР; 16 липня 1990 р.— прийняття Верховною   Радою   Декларації про державний суверенітет України; 24 серпня 1991 р.— прийняття Верховною  Радою Акта проголошення незалежності України; 1  грудня 1991 р.— всеукраїнський   референдум   і вибори Президента України.

Персоналії: В. Івашко. Л. Кравчук, І.Драч.

Поняття та терміни: „перебудова“, „гласність“, „плюралізм“, „багатопартійність“, „суверенітет“, „інфляція“, „ринкові відносини“.

 31. Україна в умовах незалежності.

Факти: Початок державотворчих процесів. Заснування Збройних Сил.   Дострокові вибори до Верховної  Ради та вибори Президента України. Прийняття державної символіки, формування інституту громадянства Прийняття Конституції 1996 р. Приватизація засобів виробництва. Лібералізація цін. Грошова реформа. Диференціація   суспільства. Інтегрування  України у європейське та світове співтовариство. Соціально-економічне та культурне життя.

Дати: 6 грудня 1991 р.— заснування Збройних Сил України; липень  1994  р.  -  обрання Л. Кучми Президентом України; 1995 р.— Україна стає членом Ради Європи; 28 червня 1996 р.— прийняття Конституції України; грудень 2004р.- обрання Президентом України. В. Ющенка; січень 2010р.— обрання Президентом України В. Януковича.

Персоналії: Л. Кучма,  В. Ющенко. В. Янукович.