Програма вступного випробування з дисципліни "Географія"
1

Програма вступного випробування з дисципліни «Географія».

 Програму з географії розроблено на основі чинної програми з географії для 6–9 класів загальноосвітніх навчальних закладів (основна школа) та програми з географії рівня стандарту, академічного рівня для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів (старша школа). Обсяг знань географічної номенклатури, термінів і понять визначається в межах діючої програми чинних підручників.

Мета програми  з географії — оцінити ступінь підготовленості абітурієнтів  до навчання у вищих навчальних закладах.

Завдання:

  • визначити рівень набутих знань і умінь;
    • оцінити сформованість комплексного, просторового, соціально орієнтованого уявлення про Землю на основі
      краєзнавчого, регіонального та планетарного підходів;
    • перевірити здатність застосовувати географічні знання та набуті уміння для аналізу природних, суспільних і господарських процесів, подій, явищ          
  • встановити ступінь сформованості географічної компетенції, географічної культури.

  І. Загальна географія

1.1 Географія як наука, розвиток географічних досліджень

Об'єкт та предмет вивчення географії. Місце географічних дисциплін у системі наук. Джерела географічних знань. Методи географічних досліджень. Розвиток уявлень про форму, розміри та рухи Землі. Найвизначніші географічні відкриття, видатні мандрівники. Географічні дослідження світу та України в різні історичні епохи. Вітчизняні вчені-географи. Сучасні географічні дослідження та їх значення.

1.2 Способи зображення Землі

Зображення земної поверхні на малюнку, плані, карті, глобусі, аерофотознімку та космічному знімку. Поняття «план місцевості», «географічна карта», «топографічна карта», «азимут». Картографічні проекції та спотворення. Елементи градусної сітки. Легенда карт. Види масштабу. Класифікація карг. Топографічні карій та їх практичне використання. Визначення напрямків географічних координат об'єктів, абсолютної та відносної висоти. місцевості, глибини морів і океанів. Способи вимірювання відстаней на різних географічних і топографічних картах. Орієнтування на місцевості за місцевими ознаками. Значення карту житті людини.

1.3 Літосфера та рельєф

Внутрішня буде Землі. Поняття «земна кора», «літосфера», «літосферна плита», «тектонічні структури», будова та типи земної кори, породи та мінерали що її складають. Геологічне літопислення, геологічний вік, геохронологічна таблиця. Внутрішні процеси в літосфері. Рухи літосферних плит. Походження материків і океанів. Вулкани та землетруси, райони їх поширення. Зовнішні сили, що змінюють земну поверхню. Корисні копалини їх класифікація за походженням. Основні форми земної поверхні: гори і рівнини. Рельєф дна Світо­вого океану. Значення рельєфу в господарській діяльності людини та вплив діяльності людини на рельєф.

1.4 Атмосфера та клімат

Поняття «атмосфера», її склад та будова, значення. Сонячна радіація та її розподіл в атмосфері й на земній поверхні. Теплові пояси та їх межі (тропіки ґ полярні кола).Температура земної поверхні та повітря, її зміни з висотою і розподіл залежно під кута падіння сонячних променів. Атмосферний тиск його вимірювання. Основні пояси атмосфер­ного тиску Землі. Загальна циркуляція атмосфери. Постійні вітри. Циклони й антициклони. Сезонні та місцеві вітри. Вода в атмосфері. Вологість по­вітря. Хмари. Атмосферні опади та їх утворення. Розподіл опадів на поверхні земної кулі. Повітряні маси й атмосферні фронти. Поняття «клімат». Кліматичні пояси та області. Кліматична карта Залежність клімату від широти місцевості, морських течій, близькості до морів, рельєфу, антропогенного впливу. Погода, добові та.сезонні коливання її метеорологічних елементів. Спосте­реження за погодою та її прогнозування.  Вплив клімату та погоди на господарську діяльність.

1.5 Гідросфера

Поняття «гідро сфера» та її основні частини. Світовий океан та його частини: океани, моря, затоки, протоки. Суходіл в океані. Властивості вод Світового океану та причини її неоднорідності. Водні маси. Рух води в Світовому океані. Морські течії. Води суходолу. Річка та її частини. Елементи річкової долини. Річкові басейни. Живлення та режим річок. Озера, їх походження. Болота. Льодовики, багаторічна мерзлота. Підземні води. Джерела. Штучні водойми. Використання Світового океану та вод суходолу в господарській діяльності людини.

1.6 Біосфера

Поняття «біосфера», її складові та межі. Ґрунти, їхні властивості та відмінності. Рослинність суходолу і океану. Тваринний світ суходолу і океану. Вплив біосфери на інші оболонки. Вплив людини на біосферу. Охорона біосфери.

1.7 Географічна оболонка Загальні закономірності природи Землі

Поняття «географічна оболонка». Загальні закономірності географічної оболонки: цілісність. кругообіг речовин та енергії, ритмічність, комплексність. Зональні та азональні природні комплекси. Зміна природних комплексів під впливом господарської діяльності людини.

 ІІ.  Географія материків і океанів

2.1 Предмет вивчення географії материків і океанів

Значення та завдання курсу «Географія материків і океанів». Поняття «материк» і «частина світу». Основні географічні закономірності розвитку природи Землі: закономірності формування рельєфу, клімату, географічних поясів та природних зон. Формування зональних та азональних природних комплексів на материках.

2.2 Океани: Тихий океан, Атлантичний    океан, Індійський        океан. Північний Льодовитий океан

План характеристики природного комплексу океану. Особливості фізико-географічного положення океанів. Історичні відомості про освоєння та дослідження різних часин Світового океану. Геологічна будова та рельєф дна океанів. Характерні риси клімату. Властивості водних мас та океанічні течії. Своєрідність органічного світу океанів. Природні ресурси океанів та їх використання. Проблема забруднення океанічних вод.

2.3. 1 Африка

План географічної характеристики материка. Особливості фізико-географічного положення. Основні елементи берегової лінії. Дослідження та освоєння. Геологічна будова. Основні форми рельєфу материка. Корисні копалини та закономірності їх розміщення на материку. Загальні особливості клімату. Кліматичні пояси і типи клімату. Води суходолу: головні річкові системи, озера, басейни підземних вод, їх гідрологічні особливості. Природні зони та закономірності їх розміщення. Особливості ґрунтового, рослинного покриву та тваринного світу. Найбільші національні парки. Населення.

2.3.2 Австралія

Своєрідність географічного положення материка. Історія відкриття і дослідження. Форми рельєфу та корисні копалини Австралії. Загальні особливості клімату. Кліматичні пояси та типи клімату Австралії. Води суходолу. Природні зони. Своєрідність і унікальність органічного світу материка. Населення, його склад та розміщення.

2.3.3 Південна Америка

Особливості фізико-географічного положення. Дослідження і освоєння материка. Геологічна будова. Основні форми рельєфу. Закономір­ності поширення родовищ корисних копалин. Своєрідність клімату материка. Кліматичні пояси і області. Вплив клімату на формування і розподіл вод суходолу. Найбільші річки та озера. Природні зони. Ґрунти, рослинний покрив та тваринний світ. Висотна поясність в Андах. Зміна природних комплексів люди­ною. Походження та формування сучасного населення, його расовий склад та розміщення.

2.3.4 Антарктида

Своєрідність географічного положення материка. Відкриття Антарктиди та сучасні наукові дослідження материка. Міжнародне співробітництво у дослідженні природних умов і природних ресурсів. Українська дослідна станція «Академік Вернадський». Географічна будова та рельєф поверхні. Кліматичні умови. Рослинний і тваринний світ. Природні ресурси та їх охорона.

2.3.5 Північна Америка

Фізико-географічне положення материка. Історія відкриття та освоєння Північної Америки. Геологічна будова та основні форми рельєфу материка. Роль давнього зледеніння у формуванні сучасного рельєфу. Корисні копалини, закономірності їх поширення. Кліматичні пояси і типи клімату. Води суходолу. Основні річкові системи. Найбільші озера, їх походження. Особливості розміщення природних зон. Ґрунти, рослинний покрив і тваринний світ. Висотна поясність Кордильєр. Природоохоронні території. Найвідоміші національні парки. Особливості заселення Північної Америки. Населення, його расовий і етнічний склад.

2.3.6 Євразія.

Фізико-географічне положення материка. Особливості берегової лінії Євразії. Історія відкриття і дослідження окремих територій материка. Геологічна будова. Давні матери­кові зледеніння. Сейсмічноактивні області. Основні форми рельєфу материка. Найбільші рівнини і гори. Корисні копалини, закономір­ності їх походження. Особливості формування клімату, кліматичні пояси і типи клімату. Внутрішні води. Найбільші річки та озера. Багаторічна мерзлота. Сучасне зледеніння. Природні зони. Особливості їх розміщення на території материка. Ґрунти, рослинний покрив і тваринний світ природних зон. Висотна поясність у горах материка. Зміна природи людиною. Населення. Расовий та етнічний склад. Розміщення населення па материку.

2.4 Земля — паш спільний дім.

Взаємодія людини і природи. Природні ресурси материків і океанів, їх класифікація. Зміна взаємозв’язків між компонентами природи під впливом господарської діяльності людини. Порушення рівноваги в природних комплексах материків та океанів. Проблема забруднення навколишнього середовища. Види забруднення, основні джерела їх надходження. Природоохоронні території. Міжнародні організації з охорони природи.

ІІІ. Фізична географія України.

3.1. Україна та її географічні дослідження

3.1.1 Географічне положення, формування території України.       Загальні відомості  про Україну.

Формування території, сучасні розміри, адміністративно-територіальний поділ. Географічне положення, кордони, розташування території України стосовно годинних поясів. Місце України на політичній та економічній карті світу. Господарська оцінка економіко-географічного положення.

3.2 Природні умови і ресурси України.

3.2.1 Рельєф тектонічна,  геологічна будова. Мінеральні ресурси.

Основні риси рельєфу: низовини, височини, гори. Тектонічні структури, їх будова та рухи. Особливості геологічної будови території України. Геоморфологічна будова. Чинники виникнення несприятливих геологічних і геоморфологічних процесів та шляхи запобігання їм. Мінерально-сировинні ресурси та їх класифікація. Закономірності поширення, характеристика та господарська оцінка паливних, рудних і нерудних корисних копалин.

3.2.2    Кліматичні умови та ресурси

Основні кліматотвірні чинники. Загальні риси клімату. Типи повітряних мас. Розподіл температури повітря і опадів на території України. Основні кліматичні показники. Сезонні особливості клімату. Причини виникнення і наслідки дії небезпечних метеорологічних явищ на території-країни, їх поширення. Кліматичні ресурси. Метеоспостереження, прогнози погоди.

3.2.3  Внутрішні    води    та водні ресурси

Загальні гідрологічні особливості території України. Поверхневі води, особливості їх формування і розподілу. Основні річкові басейни. Канали. Болота, їх типи і поширення. Озера і водосховища. Підземні води. Несприятливі гідрологічні явища і заходи запобігання їм. Водні ресурси України, шляхи їх раціонального використання і охорони.

3.2.4 Ґрунти, рослинний  покрив, тваринний світ

Ґрунтовий покрив. Умови ґрунтоутворення, властивості, основні генетичні типи ґрунтів, закономірності їх поширення. Карта ґрунтів України. Господарське використання ґрунтів. Земельні ресурси України. Охорона земель­них ресурсів. Різноманітність видового складу рослинності, закономірності поширення рос­линності. Рослинні комплекси лісів, степів, луків. Рослинні ресурси, їх охорона і відтво­рення. Зелена книга України. Різноманітність видового складу тварин. Фауністичний склад лісів, степів, луків, боліт, водойм, Українських Карпат і Кримських гір. Тваринні ресурси, заходи з їх охорони і відтворення. Червона книга України.

3.3. Природні комплекси України

3.3.1 Природно-територіальні комплекси

Умови розвитку й  характерні риси природних  комплексів. Взаємодія чинників і  компонентів ПТК. Ландшафти та їх класифікація. Фізико-географічне районування України. Його наукове і практичне значення.

3.3.2 Природні  комплексні  рівнини

Мішані та широколистяні   ліси.    Лісостеп. Степ. Господарська характеристика природних зон. Проблеми використання природних ресурсів іі охорони природи.

 3.3.3 Гірські природні комплекси

Українські     Карпати.     Кримські   гори. Природногосподарська            характеристика гірських   областей,   проблеми   використання ресурсів й охорони природи.

3.3.4 Природні комплекси морів.

Чорне та  Азовське моря.  Природногосподарська характеристика морів, проблеми використання ресурсів   та   охорони природи.

 3.4  Використання природних умов і ресурсів та їх охорона

3.4.1 Геоекологічна  ситуація

Геоекологічна ситуація. Основні забруднювачі навколишнього середовища. Вплив геоекологічної ситуації на населення.

 3.4.2 Використання  й охорона   природних умов і ресурсів

Природоохоронні заходи. Законодавчі акти про природно-заповідний фонд. Категорії природно-заповідного фонду. Природоохорон­ні комплекси. Національна екологічна мережа. Моніторинг навколишнього середовища.

 IV. Загальні положення економічної та соціальної географії

4.1. Вступ.

4.1.1 Економічна  та соціальна   географія як наука

Предмет економічної та соціальної географії. Економічна та соціальна географія в системі географічних наук. Зв'язок економічної та соціальної географії з іншими науками. Методи економіко-географічних досліджень.

4.2. Населення.

4.2.1 Кількість, розміщення, статева і вікова структури населення

Поняття «природний рух населення». Відтворення населення. Демографічні процеси і демографічна політика. Механічний рух (міграції) населення. Поняття «еміграція», «імміграція», «міграція», «сальдо міграції». Внутрішні і зоні і інші міграції. Міграційні процеси і міграційна політика держав. Статево-віковий склад населення, його наслідки.

4.2.2 Система  розселення населення

Міське і сільське населення. Типи населених пунктів. Урбанізація. Субурбанізація. Міські агломерації. Типи міст за розмірами та за функціями. Типи сільських поселень, особливості їх розміщення.

4.2.3 Трудові  ресурси та зайнятість населення

Поняття «трудові ресурси», «економічно активне населення», «зайнятість населення», «безробіття».

4.2.4 Взаємодія суспільства і природи

Географічне середовище як сфера взаємодії суспільства і природи. Ресурсозабезпеченість. Природокористування: раціональне і нераціональне.

4.3 Господарство.

4.3.1 Загальна характеристика господарства

Поняття про господарство і національний господарський комплекс. Міжнародний географічний поділ праці (МГПП). Поняття «НТР» та її основні риси. Галузева структура господарства. Поняття «галузь» і «міжгалузевий комплекс». Форми суспільної організації виробництва. Інфраструктура, її види. Поняття про територіальну структуру господарства. Значення зовнішніх економічних зв'язків у господарстві країни.

4.3.2 Економічний потенціал

Показники соціально-економічного розвитку. Валовий національний продукт, національний доход.Показники якості життя.

4.3.3 Промисловість

Промисловість сфера матеріального вироб­ництва. Галузева структура   паливної промисло­вості. Сировинна база. Вугільна промисловість. Нафтова промисловість. Нафтопереробна промисловість. Газова промисловість. Електроенергетика як складова ПЕК. Основні типи електростанцій. Енергосистема Альтернативні способи одержання енергії. Чорна металургія. Сировинна база. Чинники розміщення. Кольорова  металургія. Склад і  сировинна база. Чинники розміщення підприємств галузі. Роль машинобудування   у  господарстві  держави. Структура  галузі. Міжгалузеві  та внутрішньогалузеві зв'язки. Чинники розміщення: наукові,  трудомісткі    і    металомісткі  галузі. Хімічна промисловість, її  галузева структура. Природно-сировинна база хімічної промисловості і   використання   відходів.   Структура, та значення лісової та деревообробної промисловості, особливості її розміщення. Целюлозно-паперове і лісохімічне    виробництво. Галузева  структура промисловості  будівельних матеріалів.   Чинники розвитку і розміщення. Сировинна база. Галузева структура    легкої промисловості. Чинники її розміщення. Галузевий склад харчової промисловості. Чинники розміщення галузей.

4.3.4 Сільське господарство

Значення сільського господарства в економіці держави. Галузева       структура сільського господарства. Зв'язок сільського господарства з іншими галузями. Природно-географічні фактори розвитку сільського    господарства.  Сільськогос­подарські угіддя, їх структура. Меліорація земель. Галузева структура і виробничі особливості рослинництва. Тваринництво,    його структура. Кормова база тваринництва.

4.3.5 Транспорт

Роль транспорту розвитку господарства країни. Види транспорту. Залізничний транспорт. Автомобільний транспорт Водний транспорт. Повітряний транспорт. Трубопровідний транспорт.

4.3.6 Соціальна сфера

Галузі соціальної сфери. Сфера послуг. Галузі виробництво товарів народного споживання їх значення.

 V. Економічна і соціальна географія України

5.1 Населення України

5.1.1 Кількість, розміщення, статева і вікова структури населення

Заселення території України. Кількість, розміщення, статева і вікова структура населення. Територіальні чинники розміщення та густоти населення. Природні й економічні умови, які впливають на основні показники розміщення населення. Природний рух населення. Демографічна ситуація. Міграція населення, її види та причини. Українська діаспора та причини її виникнення.

5.1.2 Національний та етнічний склад населення.

Національний склад населення. Етнографічні групи. Регіональні відмінності духовної-культури населення (мова, релігії, звичаї).

5.1.3 Система розселення населення.

Система розселення. Урбанізація та регіональні відмінності в її рівнях. Типи міських поселень. Функції міст і міські агломерації. Сільське розселення та мого територіальні відмінності, соціальні проблеми.

 5.1.4 Трудові  ресурси, зайнятість населення.

Трудові ресурси. Зайнятість населення у сфері матеріального виробництва та невиробничій сфері. Проблеми зайнятості та її географічні аспекти.

 5.2   Господарство України.

5.2.1  Загальна характеристика господарства, економічний потенціал

Основні риси структури господарства. Сучасні проблеми розвитку та територіальної організації господарства. Розвиток ринкової інфраструктури в Україні.

5.2.2. Промисловість

Загальна характеристика розвитку та розміщення промисловості. Галузева структура. Сучасні проблеми і перспективи розвитку та розміщення промисловості.

Паливна промисловість. Структура, місце і роль у господарстві. Вугільна промисловість. Райони видобутку бурого і кам’яного вугілля. Проблеми і перспективи розвитку. Нафтова і газова промисловість. Основні райони нафто- і газовидобутку. Центри нафтопереробного виробництва. Торф'яна, горючесланцева промисловість.

Електроенергетика, її структура, розвиток і розміщення основних типів електростанцій, ліній електропередач. Екологічні проблеми розвитку паливної промисловості та електроенергетики. Енергозбереження, альтернативні джерела енергії.

Металургійна промисловість. Структура, місце і роль у господарстві. Чинники розвитку та розміщення. Сировинна база. Географія чорної металургії. Кольорова металургія. Основні галузі та їх розміщення. Проблеми й перспективи розвитку металургійної промисловості

Машинобудівна та металообробна промисловість. Значення, місце і роль у господарстві. Структура галузі і принципи розміщення окремих виробництв: важкого, сільськогосподарського, транспортного, електротехнічного та ін. Територіальна організація машинобудування. Проблеми і перспективи розвитку.

Хімічна промисловість. Значення, місце і роль галузі. Сировинна база. Галузева структура хімічної промисловості. Географія окремих виробництв хімічної промисловості. Проблеми і перспективи розвитку.

Лісова промисловість. Структура і значення. Лісове господарство (лісозаготівля). Основні райони заготівлі лісу, проблеми відтворення і раціонального використання лісових ресурсів.

Деревообробна промисловість. Целюлозно-паперове та лісохімічне виробництво. Географія виробництв лісової промисловості, проблеми і перспективи розвитку.

5.2.3. Сільське господарство

Роль, місце  і значення  сільського  господарства. Земельний фонд.   Меліорація земель. Рослинництво. Зернові культури. Вирощування технічних       культур: картоплі й овочів. Садівництво,  ягідництво і виноградарство. Тваринництво. Рибне господарство.

5.2.4. Соціальна сфера

Галузева    структура,  значення. Сфера: послуг. Структура  галузі.  Рекреаційно-туристичне  господарство.  Проблеми  і  перспективи  розвитку галузі.

5.2.5. Транспорт і зовнішньоекономічні зв’язки України

Основні види транспорту, їх характеристика. Особливості розміщення. Географія перевезень. Залізнична мережа України. Автомобільний транспорт; найважливіші автомагістралі. Трубопровідний транспорт, транзитні шляхи транспортування нафти і газу. Водний транспорт, морські і річкові порти. Повітряний транспорт. Зовнішньоекономічні зв'язки України.

5.3  Економіко-географічні райони України

5.3.1 Характеристика економічних районів

Економіко-географічна       характеристика       (за типовим         планом:         економіко-географічне положення     та     йото     господарська     оцінка; природні умови  і ресурси; населення і трудові ресурси;  особливості  галузевої та  регіональної структури    господарства:    промисловість   та   її структура:    характеристика    основних    галузей сільського господарства: транспорт, основні його види та географія; зовнішньоекономічні зв'язки; регіональні відмінності). Географічним поділ праці іі економічне районування. Донецький, Придніпровський, Північно-Східній, Столичний, Центральний, Причорноморський, Подільський, Північно-Західний,        Карпатський  райони (коротка економіко-географічна характеристика).

 VI. Економічна та соціальна географія світу

6.1 Загальна економіко-географічна характеристика світу

6.1.1 Сучасна політична карга світу

Етапи формування політичної карти  світу. Типологія країн. Показники, що визначають рівень економічного розвитку країн. Форми правління й адміністративно-територіальним устрій країн. Сучасна  політична  карта  Європи, Азії, Африки, Америки, Австралії й Океанії. Міжнародні організації.

 6.1.2 Глобальні проблеми людства

Виникнення і суть глобальних проблем людства. Найважливіші проблеми сучасності: демографічна, екологічна, продовольча, бідності, війни і миру. Освоєння ресурсів Світового океану та шляхи їх розв’язання.