Правила прийому до КфЄУ
1

 Правила прийому до  Кузнецовської філії  Приватного вищого навчального закладу «Європейський університет» у 2014 році 

   Провадження освітньої діяльності у Кузнецовській  філії Приватного вищого навчального закладу «Європейський університет» здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки України серія  АВ  № 285580, від 13.01.2014 р., термін дії ліцензії п’ять років.

   Правила прийому розроблені Приймальною комісією Приватного навчального закладу «Європейський університет» відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2014 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 29 жовтня 2013 року № 1510 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 31 жовтня 2013 року за №  1855/24387.

          І. Загальні положення

1.1. Кузнецовська філія Приватного навчального закладу «Європейський університет»  (далі Кузнецовська  філія) оголошує прийом на підготовку фахівців з вищою освітою за освітньо–кваліфікаційними рівнями, напрямами (спеціальностями) відповідно до ліцензії в межах ліцензованого обсягу (див. додаток 1).

1.2. До Кузнецовської філії приймаються громадяни України, а також особи без громадянства, які постійно (з посвідкою на постійне проживання)  проживають на території України на законних підставах, мають відповідний освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та виявили бажання здобути вищу освіту. Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, а також яким надано статус біженця або особи, яка потребує додаткового захисту, приймаються до вищих навчальних закладів у порядку, передбаченому для громадян України. Прийом до Кузнецовської філії на всі освітньо-кваліфікаційні рівні здійснюється за конкурсом незалежно від джерел фінансування.

1.3. Власного гуртожитку Кузнецовська філія не має.

II. Вимоги до рівня освіти вступників

2.1. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра приймаються особи з повною загальною середньою освітою.

2.3. Кузнецовська філія приймає на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, на визначену кількість місць для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за умови вступу на споріднений напрям підготовки.

2.4. При прийнятті за скороченим терміном навчання на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий (третій) курс осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра на вільні ліцензійні місця вступник подає освітні документи з додатком,  про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень.

2.5. Відбіркова комісія шляхом зіставлення навчальних планів визначає спорідненість спеціальностей освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста  з  напрямами підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра, виводить академічну різницю та приймає рішення про зарахування на перший (зі скороченим терміном навчання)   або другий (третій) курс за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра на вільні ліцензійні місця.

2.6. Академічна різниця визначається шляхом порівняння навчальних планів на основі Методичних рекомендацій щодо запровадження Європейської кредитно-трансферної системи та її ключових документів у вищих навчальних закладах, відповідно до яких максимально допустимий обсяг академічної різниці при переведенні студента або зарахуванні на  перший (зі скороченим терміном навчання) або другий (третій) курси на основі здобутого рівня молодшого спеціаліста встановлюється вищим навчальним закладом, але не може перевищувати 20 кредитів (10 кредитів при зарахуванні на останній курс чи рік навчання).

2.7. Враховуючи те, що навчальні плани різних галузей знань та спеціальностей освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста та  першого, другого (третього) курсів освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра є фактично однаковими (загальноосвітній компонент і нормативні предмети) і не перевищують 20 кредитів академічної різниці, зарахування на перший (зі скороченим терміном навчання) або  другий (третій) курс  за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра здійснюється за умови ліквідації академічної заборгованості до початку навчального року (семестру, сесії) за напрямом, який вказаний у заяві вступника.

2.8. Кузнецовська філія здійснює прийом студентів на старші курси у порядку переведення та поновлення в межах вакантних місць ліцензованого обсягу відповідно до Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти, затвердженого наказом  Міністерства освіти України № 245 від 15 липня 1996 року. Перевищення ліцензованого обсягу допускається лише у разі поновлення осіб, які  повертаються після академічної відпустки.

ІІІ. Фінансування підготовки фахівців

3.1. Фінансування підготовки фахівців у Кузнецовській філії здійснюється: за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб.

IV. Строки прийому заяв і документів, вступних екзаменів, конкурсного відбору та зарахування на навчання

4.1. Порядок роботи відбіркової комісії з 2 липня по 03 жовтня:

                                Понеділок – п’ятниця     з 9.00  по 18.00

                                Субота – неділя           з 10.00 по 15.00.

4.2. Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти проводиться в такі строки:

Початок прийому заяв та документів

04.09.2014

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають право складати вступні випробування

11.09.2014

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які не складають вступних випробувань.

18.09.2014


Строки проведення  вступних випробувань

12.09 – 17.09.2014


Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

19.09.2014Терміни зарахування вступників

не пізніше:

03.10.2014

Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

Навчання без відриву від виробництва

вступники на основі освіти

повної

загальної середньої

повної загальної середньої

4.3. Прийом заяв і документів, фахові випробування, що проводить Кузнецовська філія, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста проводиться в такі строки:

Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

Навчання без відриву від виробництва

вступники на основі

диплому молодшого спеціаліста
Початок прийому заяв та документів

04.09.2014Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають право складати вступні випробування

18.09.2014
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які не складають вступних випробувань.

 

18.09.2014
Строки проведення  вступних випробувань

19.09 – 24.09.2014
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

26.09.2014
Терміни зарахування вступників

03.10.2014

 

Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

Навчання без відриву від виробництва

вступники на основі освіти

базової та повної вищої
Початок прийому заяв та документівЗакінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають право складати вступні випробуванняЗакінчення прийому заяв та документів від осіб, які не складають вступних випробувань.

 
Строки проведення  вступних випробувань
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

Терміни зарахування вступників

 V. Порядок прийому заяв і документів для вступу до Кузнецовської філії

5.1. Вступники подають заяву про участь у конкурсному відборі до Кузнецовської філії (далі — заява) в паперовій або в електронній формі. Заява в паперовій формі подається вступником особисто до відбіркової комісії філії університету. Заява обробляється відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних».

5.2. В заяві вступники вказують напрям (у разі вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра) або спеціальність (у разі вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) та форму навчання.

5.3. При поданні заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто:

документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);

медичну довідку за формою 086-о;

документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон), військовий квиток або приписне свідоцтво, свідоцтво про народження — для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство.

На вимогу вступника відбіркова комісія засвідчує копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додатка до нього, сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання.

5.4. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього, за особистим вибором оригінали або копії;

сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти) за особистим вибором оригінали або копії;

копію документа, що посвідчує особу та громадянство;

медичну довідку за формою 086-о або її копію;

шість кольорових фотокарток розміром 3×4 см.

Інші документи або їх копії подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами зарахування за відповідними напрямами (спеціальностями), установленими законодавством, у строки, визначені для прийому документів, не пізніше строку для прийняття відбірковою комісією першого рішення про рекомендування вступників до зарахування.

5.5. Вступники мають право подавати сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, виданий у 2014 році, або сертифікати чи їх дублікати за 2008 —  2013 рік.

5.6. Усі копії документів засвідчуються за оригіналами відбірковою комісією Кузнецовської філії університету  або в установленому законодавством порядку. Копії документів без пред’явлення оригіналів не розглядаються.

5.7. Особи з обмеженими фізичними можливостями (інваліди І та ІІ груп, діти-інваліди) подають документи, що засвідчують їхнє право на складання вступних екзаменів у Кузнецовській філії.

5.8. Особи, які в 2014 році не брали участь у зовнішньому незалежному оцінюванні, подають документи, що засвідчують їх право на складання тільки вступних екзаменів у Кузнецовської філії: військовослужбовці Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також правоохоронних органів спеціального призначення та Державної спеціальної служби транспорту, які проходять військову строкову службу. Громадяни України, звільнені зі строкової військової служби в рік вступу до Кузнецовської філії; військовослужбовці рядового, сержантського та старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, при вступі на заочну форму навчання; особи, що мають захворювання, вказані в переліку захворювань, що можуть бути перешкодою для проходження громадянами зовнішнього незалежного оцінювання, встановленому Міністерством освіти і науки України та Міністерством охорони здоров’я України, для яких Український центр оцінювання якості освіти не може забезпечити проходження незалежного зовнішнього оцінювання навчальних досягнень.

5.9. Особи, які здобули повну загальну середню освіту у 2007 році і раніше, подають документи, що підтверджують їх право брати участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів у Кузнецовській філії за їх вибором.

5.10. Громадяни України, які у 2014 році здобули повну загальну середню освіту за кордоном, подають документи, що підтверджують їх право брати участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів у Кузнецовській філії за їх вибором.

5.11. Заяви в електронній формі подають вступники, які мають атестат про повну загальну середню освіту, сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання з конкурсних предметів, правилами прийому до Кузнецовської філії та вступають на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра.

5.12. Заява в електронній формі подається шляхом заповнення вступником електронної форми в режимі он-лайн відповідно до Порядку подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до вищих навчальних закладів, наведеному у додатку 27 до Правил прийому до Європейського університету.

5.13. Вступник може подати заяву в паперовій або в електронній формі не більше ніж до п’яти вищих навчальних закладів України та не більше ніж  на три напрями (спеціальності). Факт кожної подачі заяви в паперовій формі (із зазначенням того, оригінали чи копії документів додані до заяви)  заноситься уповноваженою особою відбіркової комісії до Єдиної державної електронної бази з питань освіти безпосередньо під час прийняття заяви. Факт подачі заяви в електронній формі фіксується у Єдиній державній електронній базі з питань освіти автоматично.

5.14. Вступники, які подають сертифікат з кількістю балів з визначених предметів нижче встановленої Умовами прийому до вищих навчальних закладів в 2014 році та правилами прийому до Кузнецовської філії мінімальної кількості балів, на навчання не зараховуються (крім випадків, передбачених абзацами третім, четвертим та п’ятим пункту 6.1 розділу VI цих правил).

5.15. Відбіркова комісія здійснює перевірку достовірності даних, поданих вступником для участі у конкурсному відборі, в Єдиній державній електронній базі з питань освіти.

5.16. Відбіркова комісія розглядає заяви та документи вступників та приймає  рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання до вищого навчального закладу.

5.17. Факт ознайомлення вступника з правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідного напряму (спеціальності), а також надання ним згоди на оприлюднення результатів зовнішнього незалежного оцінювання (вступних екзаменів), наявності підстав для вступу поза конкурсом та на обробку його персональних даних в Єдиній державній електронній базі з питань освіти фіксується в заяві вступника і підтверджується його особистим підписом при поданні заяви у паперовій формі.

5.18. При прийнятті на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліста на основі базової вищої освіти осіб, які подають документ про здобутий за кордоном освітньо-кваліфікаційний рівень, обов’язковою є процедура нострифікації документа про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень, що проводиться Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України в установленому порядку. Нострифікація цих документів здійснюється протягом першого року навчання.

VI. Вступні випробування та конкурсний відбір

6.1. Відбіркова комісія Кузнецовської філії допускає до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти, які подають сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання (або їх копії) з відповідних загальноосвітніх предметів, визначених Переліком конкурсних предметів  сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання (вступних випробувань). (див. додаток 2.): для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра – не нижче 124 балів з непрофільних конкурсних предметів та не нижче 140 балів з профільних конкурсних предметів.

Вищий навчальний заклад за рішенням відбіркової комісії допускає до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання вступника, який подає сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, кількість балів якого з одного з непрофільних загальноосвітніх предметів, визначених правилами прийому до вищого навчального закладу, нижче 124 балів, за умови, якщо кількість балів з профільного загальноосвітнього предмета, зазначена у сертифікаті, становить не нижче 170 балів.

Вступник допускається до участі у конкурсному відборі для зарахування на навчання, якщо кількість балів у сертифікаті із загальноосвітніх предметів становить не менше 124 (крім випадків, передбачених абзацами третім, четвертим  пункту 6.1 розділу VI цих правил).

6.2. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають для здобуття бакалавра, конкурсний бал обчислюється шляхом додавання балів сертифіката з конкурсних предметів (вступних екзаменів), середнього бала документа (додатка до документа) про повну загальну середню освіту та додаткових балів, передбачених Умовами прийому та правилами прийому до Кузнецовської філії.

При цьому середній бал документа про повну загальну середню освіту обчислюється за 12-бальною шкалою з округленням до десятих частин бала і переводиться у 60-бальну шкалу за таблицею відповідності, наведеною у додатку 5 до цих правил. Оцінки з документа про повну загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: “3”відповідає “6”, “4”відповідає “9”, “5”відповідає “12”.

6.3. При прийомі на навчання на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст, а також при прийомі на навчання за скороченими термінами підготовки бакалавра перелік показників конкурсного відбору, строки та порядок проведення фахових випробувань визначаються правилами прийому до вищого навчального закладу.

6.4. Результати вступних екзаменів для вступників, які вступають на основі повної загальної середньої освіти, оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів.

6.5. Програми фахових випробувань для вступу на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня розробляються і затверджуються вищими навчальними закладами не пізніше ніж за чотири місяці до початку прийому документів.

6.6. Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні випробування у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого правилами прийому мінімального рівня, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються.

Перескладання вступних випробувань не допускається.

6.7. Фахові вступні випробовування проходять згідно з термінами визначеними пунктами 4,3 і 4.4. Вступник отримує перелік питань з фаху. Впродовж відведеного часу він має дати на них усну відповідь. Результати  заносяться до екзаменаційного листка.

6.8. Апеляції на результати вступних екзаменів, що проведені у Кузнецовській філії, розглядає апеляційна комісія університету, склад та порядок роботи якої затверджуються наказом його керівника.

6.9. Порядок подання та розгляду апеляцій на результати вступних випробовувань, що проводяться в університеті (філії) зазначаються в «Положенні про апеляційну комісію», яке підписується ректором.

6.10. Для осіб, які не атестовані з української мови та літератури, відбіркова комісія за умови наявності педагогічних і науково-педагогічних  кадрів може встановлювати вступний екзамен з мови, оцінки з якої виставлені в документі про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень.

Результат екзамену оцінюється за шкалою від 100 до 200 балів і зараховується замість бала сертифіката з української мови та літератури.

6.11. Для осіб, які здобули повну загальну середню освіту мовами національних меншин (угорська, молдавська, румунська, кримськотатарська, польська), відбіркова комісія за умови наявності педагогічних і науково-педагогічних кадрів може встановлювати вступний екзамен з такої мови, оцінки з якої виставлені в документі про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень.

Результат екзамену оцінюється за шкалою від 100 до 200 балів і зараховується замість бала сертифіката з іноземної мови.

VII. Зарахування за співбесідою

7.1. За результатами співбесіди зараховуються до Кузнецовської філії особи, яким Законом України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” надане таке право.

7.2. Програму співбесіди із зазначеними категоріями осіб затверджує голова відбіркової комісії.

7.3. Особи, які за наслідками співбесіди не рекомендовані до зарахування на навчання і які подали сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання з конкурсних предметів з результатами, не нижчими передбачених правилами прийому, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах.

 VIIІ. Зарахування вступників на основі повної загальної середньої освіти, які досягли визначних успіхів у вивченні профільних предметів

8.1. Зараховуються до Кузнецовської філії за умови подання сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання з кількістю балів не нижче мінімального рівня для допуску до участі в конкурсному відборі учасники міжнародних олімпіад за умови, якщо вони вступають на напрями, для яких профільним є вступне випробування з предмета, з якого вони брали участь у міжнародній олімпіаді.

8.2. Призерам (особам, нагородженим дипломами I — III ступенів) IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів та призерам (особам, нагородженим дипломами I — III ступенів) III етапу Всеукраїнських конкурсів — захистів науково-дослідницьких робіт учнів — членів Малої  академії наук України до конкурсного бала при вступі на основі повної загальної середньої освіти зараховується додатковий бал за умови, якщо вони вступають на напрями, для яких профільним є вступне випробування з предмета, з якого вони є призерами, у тому числі: основи економіки – при вступі на напрями (спеціальності) галузі знань «економіка та підприємництво»;

8.3. Величина додаткового бала встановлюється:

особам,  нагородженим дипломами  I ступеня,50 балів;

особам,  нагородженим дипломами  IІ ступеня, – 40 балів;

особам, нагородженим дипломами  IІІ ступеня, – 30 балів.

Додатковий бал зараховується лише за одною з перелічених вище підстав.

8.4. Норма, визначена пунктами 8.1, 8.2 цього розділу, поширюється на учасників міжнародних олімпіад, призерів IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад та призерів ІІІ етапу Всеукраїнських конкурсів – захистів науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України, що відбулися у поточному навчальному році, за переліком, визначеним наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

ІX. Зарахування поза конкурсом

9.1. Зараховуються поза конкурсом: особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надане таке право; діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05.04.94 № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» (зі змінами); інваліди I та II груп та діти-інваліди віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом (спеціальністю), відповідно до Закону України “ Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”; особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане таке право; особи, яким відповідно до Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» надане таке право; діти, чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних підприємствах, при вступі на навчання за гірничими спеціальностями відповідно до Указу Президента України від 19.05.99 № 524 «Про державну допомогу дітям, які вчаться за гірничими спеціальностями і чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних підприємствах»; діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов’язків, відповідно до Указу Президента України від 21.02.2002 № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді»; члени сімей шахтарів та гірничорятувальників, які загинули внаслідок аварії на орендному підприємстві «Шахта імені О. Ф. Засядька» (постанова Кабінету Міністрів України від 09.01.2008 № 6).

X. Право на першочергове зарахування

10.1. Право на першочергове зарахування до Кузнецовській філії мають: особи, яким відповідно до Закону України «Про охорону дитинства» надане таке право; особи, яким відповідно до Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» надане таке право при вступі до вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів; особи, яким відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» надане таке право; особи, які проживають на території населеного пункту, якому відповідно до Закону України «Про статус гірських населених пунктів в Україні» надано статус гірського; особи, яким відповідно до Указу Президента України від 21.02.2002 № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді» надане таке право; особи, яким відповідно до Указу Президента України від 12.09.2007 № 849 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 4 вересня 2007 року «Про основні напрями фінансового забезпечення заходів щодо підвищення життєвого рівня населення у 2008 році» надане таке право; випускники старшої школи (повна загальна середня освіта), нагороджені золотою або срібною медаллю, при вступі на основі повної загальної середньої освіти;випускники основної школи, які мають свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою (при вступі на навчання на основі базової загальної середньої освіти);

10.2. Зазначене право надається за інших рівних умов за черговістю, визначеною пунктом 11.1 цих Правил.

XI. Формування та оприлюднення рейтингового списку вступників

11.1. Рейтинговий список вступників формується за категоріями в такій послідовності: вступники, які мають право на зарахування поза конкурсом; вступники, рекомендовані до зарахування за результатами співбесіди; учасники міжнародних олімпіад; вступники, які зараховуються за конкурсом.

11.2. У межах кожної зазначеної в пункті 12.1 цього розділу категорії рейтинговий список впорядковується: за конкурсним балом від більшого до меншого; з урахуванням права на першочергове зарахування при однаковому конкурсному балі в порядку додержання підстав для його набуття.

11.3. У рейтинговому списку зазначаються: прізвище, ім’я та по батькові вступника; конкурсний бал вступника; наявність підстав для вступу поза конкурсом; наявність підстав для вступу за результатами співбесіди з відміткою про результати співбесіди; наявність права на першочергове зарахування.

11.4. Рейтингові списки вступників оприлюднюються шляхом розміщення на інформаційних стендах відбіркової комісії та веб-сайті вищих навчального закладу із зазначенням категорій списку. Ці списки оновлюються при внесенні змін протягом строку проведення конкурсного відбору.

XII. Надання рекомендацій для зарахування

12.1. Відбіркова комісія приймає рішення щодо рекомендації до зарахування вступників на навчання за рахунок коштів фізичних або (юридичних) осіб. Формування списків рекомендованих до зарахування вступників відбувається у межах ліцензійного обсягу.

12.2. Рішення відбіркової комісії про рекомендування до зарахування оприлюднюється в день його прийняття не пізніше 12 години.

12.3. Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування вважається оприлюднення відповідного рішення на стендах відбіркової комісії Кузнецовської філії. Рекомендованим до зарахування вступникам можуть надсилатись повідомлення засобами електронного та мобільного зв’язку відповідно до правил прийому до Кузнецовської філії.

XIІІ. Реалізація права вступників на вибір місця навчання

13.1. Особи, які подали заяви в паперовій формі та беруть участь у конкурсному відборі, після прийняття рішення про рекомендування до зарахування зобов’язані подати особисто оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, медичної довідки, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених Умовами та правилами прийому, до відбіркової комісії Європейського університету.

Особи, які подали заяви в електронній формі та беруть участь у конкурсному відборі після прийняття рішення про рекомендування до зарахування зобов’язані визначитись з обранням вищого навчального закладу, спеціальності, підписати власну електронну заяву, роздруковану у відбірковій  комісії Європейського університету та подати особисто оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, медичної довідки, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених Умовами та правилами прийому при зарахуванні на місця, що фінансуються за кошти фізичних, юридичних осіб подати копії зазначених документів разом з оригіналом довідки вищого навчального закладу, у якому зберігаються оригінали документів за місцем навчання за державним замовленням або за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів.

13.2. При вступі вступника для одночасного навчання за двома освітньо-професійними програмами за спеціальностями (в одному або різних вищих навчальних закладах за різними формами навчання) оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, додатка до нього державного зразка, а також оригінали сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання зберігаються у вищому навчальному закладі за місцем навчання за державним замовленням або за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів протягом усього строку навчання. При одночасному навчанні за двома освітньо-професійними програмами за напрямами або спеціальностями за місцем навчання за кошти фізичних, юридичних осіб зберігаються завірені копії документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень державного зразка та додатка до нього, копії сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання. Зазначені копії документів зберігаються у Кузнецовській філії протягом строку навчання разом з оригіналом довідки вищого навчального закладу, у якому зберігаються оригінали документів. Довідка видається на вимогу студента вищим навчальним закладом, у якому зберігаються оригінали вищезазначених документів.

XІV. Коригування списку рекомендованих до зарахування

14.1. Після завершення першого встановленого строку вибору вступниками місця навчання (чотири календарних дні після оприлюднення першого списку рекомендованих до зарахування) відбіркова комісія Кузнецовській філії здійснює коригування списку рекомендованих для зарахування осіб: приймає рішення про зарахування вступників, які були рекомендовані та виконали вимоги для зарахування (подали оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, медичної довідки, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених Умовами та правилами прийому, до відбіркової комісії Кузнецовської філії; анулює надані раніше рекомендації вступникам, які не виконали вимог для зарахування (не подали оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, медичної довідки, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених цими Умовами та правилами прийому, до відбіркової комісії Кузнецовської філії; у разі наявності вакантних місць надає рекомендації до зарахування особам з числа вступників, які не отримували рекомендацію раніше, відповідно до рейтингових списків за кожним напрямом (спеціальністю).

14.2. Після виконання вступниками всіх вимог для зарахування на навчання за державним замовленням у визначених обсягах формуються списки рекомендованих для зарахування на навчання за кошти юридичних та фізичних осіб. Вступники, у яких було анульовано рекомендацію для зарахування на місця державного замовлення, можуть бути рекомендовані до зарахування на навчання за кошти юридичних та фізичних осіб. Строки виконання умов для зарахування за кошти юридичних та фізичних осіб встановлюються відбірковою комісією вищого навчального закладу, але не пізніше 03 жовтня.

14.3. Оприлюднення списків рекомендованих для зарахування здійснюється відповідно до розділу XII  цих правил.

XV. Наказ про зарахування

15.1. Накази про зарахування на навчання видаються керівником Приватного вищого навчального закладу «Європейський університет» на підставі рішення відбіркової комісії і приймальної комісії та оприлюднюються на інформаційному стенді  відбіркової комісії і веб-сайті Кузнецовській філії університету у вигляді списку зарахованих.

15.2. Накази про зарахування на навчання за формою, встановленою Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, надсилаються до Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України та Єдиної державної електронної бази з питань освіти.

15.3. Рішення відбіркової комісії про зарахування вступника може бути скасоване відбірковою комісією лише за письмовою заявою вступника або в разі виявлення порушень законодавства з боку вступника, передбачених пунктом 18.4 розділу XVIІІ цих Правил. Питання про відрахування вступника за власним бажанням та повернення йому оригіналів документів розглядається в день подання вступником письмової заяви.

XVII. Додаткове зарахування до Кузнецовської філії та зберігання робіт вступників

17.1. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з Кузнецовської філії. На звільнені при цьому місця може проводитися додаткове зарахування за конкурсом осіб, які подали сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання (успішно склали вступні випробування, що проводить Кузнецовська філія) до філії чи іншого вищого навчального закладу і не пройшли за конкурсом на навчання.

17.2. Роботи вступників (у т.ч. аркуші підготовки до усної відповіді, листки співбесіди), виконані ними на вступних екзаменах, фахових випробуваннях, співбесідах, які не прийняті на навчання, зберігаються протягом одного року, потім знищуються, про що складається акт. Якщо такий вступник рекомендований до зарахування до іншого навчального закладу за результатами поточних вступних екзаменів, то його вступні роботи надсилаються до цього вищого навчального закладу за відповідним запитом.

XVIIІ. Забезпечення відкритості та прозорості при проведенні прийому до вищих навчальних закладів

18.1. На засіданні відбіркової комісії мають право бути присутніми представники засобів масової інформації не більше двох осіб від одного засобу .

18.2. Громадські організації можуть звернутися до Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України із заявою про надання їм права вести спостереження за роботою відбіркової комісії. Громадські організації, яким таке право надано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, можуть направляти на засідання відбіркової комісій своїх спостерігачів. Відбіркова комісія зобов’язана створити належні умови для присутності громадських спостерігачів на своїх засіданнях, а також надати їм можливість ознайомлення з документами, що надаються членам комісії до засідання.

18.3. Голова відбіркової комісії, як правило, оголошує про засідання комісії не пізніше дня, що передує дню засідання. В особливих випадках — не пізніше ніж за три години до початку засідання. Оголошення разом із проектом порядку денного засідання оприлюднюються.

18.4. Подання вступником недостовірних персональних даних, недостовірних відомостей про наявність права на зарахування поза конкурсом, права на першочергове зарахування, права на зарахування за співбесідою, про здобуту раніше освіту, про участь в олімпіадах та конкурсах Малої академії наук України, про проходження зовнішнього незалежного оцінювання, є підставою для відрахування студента.

18.5. Інформування громадськості про подання заяв на вступ до Кузнецовської філії здійснюється за даними Єдиної державної електронної бази з питань освіти інформаційною системою «Конкурс». Відбіркова комісія зобов’язана подавати у встановленому порядку отримані від вступників відомості до Єдиної державної електронної бази з питань освіти.

Орієнтована оплата за навчання:

 

 заочна форма: 4600 грн. за рік;

 

РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК вступ  2014

Назва філії       Кузнецовська

 

0501 Галузь «Інформатика та обчислювальна техніка»

шифр та назва галузі

 6.050101 напрям підготовки «комп’ютерні науки»

шифр та назва напряму підготовки (спеціальності)

1 курс ОКР «бакалавр» (атестат  про повну середню освіту, ЗНО)

4,5 роки заочна

Рейтинговий бал

1.Москалик Ніна Степанівна              532

2.Олексійовець Роман Олександрович   496

 

  0305 Галузь «Економіка та підприємництво»

шифр та назва галузі

 6.030504 напрям підготовки «економіка підприємства»

шифр та назва напряму підготовки (спеціальності)

1 курс ОКР « бакалавр» (атестат про повну середню освіту,вступні випробування, ЗНО)

4,5  роки (заочна)

                  Рейтинговий бал

1. Омельчук Олена олександрівна      492                

2. Кучерук Микола Володимирович   476

3. Усата Світлана Іванівна         490

4. Коляда Катерина Георгіївна   510

 

0501 Галузь «Інформатика та обчислювальна техніка»

шифр та назва галузі

 6.050101 напрям підготовки «комп’ютерні науки»

шифр та назва напряму підготовки (спеціальності)

курс, на якій підставі вступ (диплом МС, диплом КР, а/д.)

2,5 роки заочна

3 курс

1.Тарасіч Олександр Олександрович        167,7

 

   0305 Галузь «Економіка та підприємництво»

шифр та назва галузі

 6.030504 напрям підготовки «економіка підприємства»

шифр та назва напряму підготовки (спеціальності)

 ОКР « бакалавр» (диплом МС, диплом КР, а/д.)

3,5  роки (заочна)

2 курс

1.Кондратюк Тетяна Володимирівна         160

 

   0305 Галузь «Економіка та підприємництво»

шифр та назва галузі

 6.030504 напрям підготовки «економіка підприємства»

шифр та назва напряму підготовки (спеціальності)

 ОКР « бакалавр» (диплом МС, диплом КР, а/д.)

2,5  роки (заочна)

3 курс

 1. Вознюк Анастасія Степанівна        175

 2. Стрілець Юлія Володимирівна      160

 3. Ткачук Наталія Іванівна                160

 

 

Відповідальний секретар

відбіркової комісії                         Мельник      О.М.